Обявление за издадена Заповед № 251/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 250/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за проектен ПИ с идентификатор 12173.501.308 по КК и КР на с. Вранино, Община Каварна.