Обявление за издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, обл. Добрич., предвиждащ разделянето на УПИ II , кв.7, отреден за ПИ 57861.501.9528 по КККР на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, обл.Добрич на два нови УПИ.