Обявление за издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, предвиждащо урегулирането на Пи 35746.501.690 и ПИ 35746.501.691 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна по имотни граници, посредством изменение на регулационните граници между УПИ II, УПИVIII, УПИ IX и УПИ X, кв.11, по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.