Обявление за издадена Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I, кв.25´, по регулационния план за СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.