Обявление за издадена Заповед № 896/29.11.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 896/29.11.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- П3) за УПИ II-1099, кв.40 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.