Обявление за издадена Заповед № 763/29.07.2022 г

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 763/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за ПИ с идентификатор 72693.18.150 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна.