Обявление за издадена Заповед № 602/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 602/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ VI - 9744, кв. 28 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.