Обявление за издадена Заповед № 570/22.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 570/22.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК (електрозахранване от КТП „300“) до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 35064.501.2316 от нов ШК-4 пред ПИ 35064.501.2316 до нов ШК-4 пред УПИ XIX-2401, кв. 323 (идентичен с ПИ 35064.501.9999), ул. „Черноморска“, по плана на гр. Каварна и от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО“.