Обявление за издадена Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 62092.38.2 по КК и КР на с. Раковски, общ. Каварна.