Обявление за издадена Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в частта за УПИ VII-2025, кв. 78 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич.