Обявление на Заповед № 215/24.03.2017 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 215/24.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в частта за кв. 10 по регулационния план на с. Раковски, община Каварна, с обхват за имоти с идентификатори 62092.501.110 и част от 62092.501.9510 по КККР на с. Раковски.