Обявление за взето Решение № 77/31.03.2020 г. от Общински съвет - Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение № 77/31.03.2020 г. Общински съвет - Каварна, с което се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от кв.11, в обхват УПИ XII - 42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки. Разрешава се и изработването на план за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот , отреден за имот с идентификатор 35746.501.664 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна.