Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 27.12.2019 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

 

обявява на 27.12.2019год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на петно №2 (две) с идентификатор №35064.501.9977, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 10,5 (десет и половина) кв.м. по скица и 11 кв. м по кадастър, за извършване на търговска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

 Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за кв.м.  без ДДС.

Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добротица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 20.12.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна цена, в размер на 189,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  15.00 часа  на  23.12.2019 год. 

Срокът за подаване на заявленията е до 15.00 часа на 23.12.2019г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

                Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;
  • На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна, търгът може да се проведе   повторно на 03.01.2020г. от 14,00 часа

 

        Справки на тел.: 0570/8-54-11.