Издадена Заповед № 466 от 18.05.2022 г. на кмета на Община Каварна

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, Протокол от 04.02.2021 г. и  Констативен протокол за установени нарушения от 02.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 83/01.02.2021 г. на кмета на община Каварна, относно извършване на  проверки на терени за действителния начин на трайно ползване на имота, Доклад  на  комисията с изх. № РД-10-152/09.07.2021 г. до кмета на Община  Каварна, за извършени контролни проверки на поземлени имоти общинска собственост, отдадени под наем за създаване и отглеждане на трайни насаждения и Заповед № 46/17.01.2022 г. на кмета на община Каварна, за изпращане на протоколи и покана за сключване на допълнително споразумение за прекратяване на договор, Покана с изх. № ОС-10-22/24.01.2022 г.  до Жени Костова, Известие за доставяне на 24.01.2022 г., Молба с вх. № ОС-10-22-001/27.01.2022 г. за насрочване на допълнителна проверка, Отговор с изх. № ОС-10-22-002/17.05.2022 г. се прекратява действието на Договор за отдаване под наем на Общинска земеделска земя за създаване и отглеждане на трайни насаждения, вписан акт № 18* том II,  вх.рег.311* от 13.11.201*г. на СВ Каварна, сключен между Община Каварна и  Ж. Н. К.  с ЕГН 660312**** с адрес:   гр.Каварна, ул.”Максим Горки” № *,  за следния  недвижим имот: ПИ с идентификатор 12173.501.95** по ККР на с.Вранино, общ.Каварна, с площ от 20,781 дка, с начин на трайно ползване - урбанизирана територия.