Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 18/19.05.2017 г. ДО ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна общ. Каварна ул. „Крайбрежна зона“  бл. А, ап. 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2017 год. от 10,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.05.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ сграда- тоалетна в градски парк с идентификатор № 35064.501.3082.2 по КККР на гр. Каварна, сградата е с площ от 145 кв.м. по акт за общинска собственост с прилежащи стълбища, находяща се на ул. „Добротица“ (срещу сградата на старата...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2017 год. от 13.00 часа

Обяви и съобщения | 18.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 08.06.2017 год. от 13.00 часа ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите по землища с посочени общи площи, начална тръжна...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОБЛЕМА С УВЕЛИЧАВАЩАТА СЕ ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Обяви и съобщения | 18.05.2017

   Община Каварна съвместно с  организация Kavarna  Animal Rescue организират на 25.05.2017г. (четвъртък) от 17:30 часа в заседателната зала в сградата на Общината обществено обсъждане на тема „Как да бъде контролирана  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна”. Каним всички организации, институции и граждани да вземат активно...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 25.05.2017 г. до 26.05.2017 г. от 7, 00 до 11,00 часа и след 18,30 часа за третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 18.05.2017

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 25.05.2017г. до 27.05.2017г. от 19, 00 до 10,00 часа за третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 18.05.2017

        ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и...

Съобщение за изработен ПУП-ПП за електропровод в град Каварна

Обяви и съобщения | 17.05.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за  подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, със следните засегнати имоти: имот с идентификатор 35064.120.9 – пасище и имот с идентификатор...

Съобщение за изработен ПУП-ПП за водопровод в село Българево

Обяви и съобщения | 17.05.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 в землище с. Българево, община Каварна” през общински имот...

Съобщение за изработен ПУП-ПП електропровод в село Българево

Обяви и съобщения | 17.05.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод CpH 20 kV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на  с. Българево, общ. Каварна” през общински...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности на 19.05.2017г. третиране на слънчоглед

Обяви и съобщения | 16.05.2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на...