Обяви и съобщения

Решение № 313/ 30.05.2017г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 313 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г, : 1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземна кабелна мрежа, през следните общински имоти:  - имот с идентификатор 66113.14.165 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път);  - имот с...

Решение № 311/ 30.05.2017 от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 311 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г. : 1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик на улична отсечка от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг между кв. 11 и кв. 14 по регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, обл. Добрич за изработване на проект за изменение на плана...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Изх. № 29/12.06.2017 г.     ДО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Добротица“ № 85Б     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение за извършване на дезинсекционна обработка на дървета в гр. Каварна

Обяви и съобщения | 09.06.2017

Община Каварна информира жителите на гр. Каварна, че на 13.06.2017г. от 06:00 часа ще бъде извършена дезинсекционна обработка срещу листна въшка на дървета от вида липа, намиращи се в централната градска част. За обработката на дърветата ще бъде използван препарат децис 2,5%, чийто  карантинен срок е 7 (седем) дни.  В рамките на карантинния период се забранява брането на липов цвят от...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 08.06.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 41 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна, Градски парк, с площ от 19 кв.м (деветнадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна цена 38,00 лв. /без ДДС/ на месец. Тръжните документи се закупуват от касата на общината на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

Обяви и съобщения | 07.06.2017

  Изх. № 28/07.06.2017 г.     ДО ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Здравец“ № 3, ет. 2     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ за КК Бялата лагуна

Обяви и съобщения | 06.06.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ I- 265, кв.2; УПИ I- 163, II- 181, III- 206, IV- 175, кв.3 по плана на курортен комплекс „БЯЛАТА ЛАГУНА”, с. Топола, община Каварна. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и...

Съобщение от отдел" Местни данъци и такси" до ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

Обяви и съобщения | 05.06.2017

  Изх. № 27/05.06.2017 г.     ДО ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „БАБУНА  ПЛАНИНА“ №2, ет. 3     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ФРОСТИ ЛТД ЕООД

Обяви и съобщения | 02.06.2017

  Изх. № 26/02.06.2017 г.     ДО ФРОСТИ ЛТД  ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Влади Тричков общ. Своге ж.к. махала  „Голяма Лъка“, кв. 3 35     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Обяви и съобщения | 31.05.2017

Изх. № 24/31.05.2017 г.     ДО ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Делфин“ №  1, бл. 2, ет. 4, ап. 10     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...