Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕЛМАНА ЕООД

Обяви и съобщения | 21.12.2017

  Изх. № 65/21.12.2017 г.     ДО ЕЛМАНА ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. София с. Бистрица бул. „Вилна зона Бункера“  № 999 Представляващ: Никос Араузос   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД

Обяви и съобщения | 15.12.2017

Изх. № 64/15.12.2017 г.     ДО ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД Адрес за кореспонденция: гр. София бул. „Витоша“  № 103 Представляващ: Николай Банев   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Община Каварна обявява на 10.01.2018год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 14.12.2017

    публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на едно помещение с площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра), представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.2021.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АЧОС № 5716/ 08.11.2017г., цялата с площ от 109 кв.м., находяща се в град Каварна, ул. „Х. Димитър”№ 46, за...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 04.01.2018 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 14.12.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от поземлен имот в с.Селце, общ.Каварна, за срок от 5 (пет) години за селскостопанска обработка- 2017г./2018г., 2018г./2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г.   и  2021г./ 2022г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.185 по КККР на с. Селце, общ.Каварна, с площ...

Съобщение за инвестиционно предложение на “Каварна газ” ООД

Обяви и съобщения | 13.12.2017

   Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Газификация на гр. Каварна, подобект: Разпределителен газопровод за присъединяване...

Съобщение за инвестиционно предложение на “Русалка Тур” ЕООД

Обяви и съобщения | 12.12.2017

    Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения – сондажи за добив на подземни...

Община Каварна обявява проектосписъци на комисията по картотекиране

Обяви и съобщения | 12.12.2017

Община Каварна, обявява проектосписъци на комисията по картотекиране относно лицата и семействата, които отговарят или не отговарят на условията на чл. 18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища в сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg, секция - обяви и съобщения, Заинтересованите лица могат да...

Обявление на Заповед № 1190/11.12.2017 г.

Обяви и съобщения | 11.12.2017

  З Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1190/11.12.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XX и УПИ XXI в кв. 20 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 1177/ 04.12.2017г.

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 1177 от 04.12.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:   Подробен устройствен план- план за застрояване,...

Изработен ПУП-ПП в землището на с. Селце, община Каварна

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП- ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ НЕТУОРКС- БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на територията на община Каварна, със следните засегнати имоти- общинска собственост: 66113.14.165, 66113.14.166, 66113.15.72 и 66113.19.117 в землището на...