Обяви и съобщения

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 327 по Протокол № 24 от заседание проведено на 04.07.2017 г., Общински съвет-Каварна:

Обяви и съобщения | 24.07.2017

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на кабелна линия през следните общински имоти: - имот с идентификатор 05009.515.42 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас); - имот с идентификатор 05009.19.46 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас). 2. Одобрява задание за проектиране на обект: Подробен устройствен план -...

Съобщение за инвестиционно предложение на „ДАРРИКОМ” ЕООД

Обяви и съобщения | 21.07.2017

  Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на  обект: „Тръбен кладенец” за поливане на зелени площи  в ПИ...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КАРИА ЕООД

Обяви и съобщения | 20.07.2017

Изх. № 39/20.07.2017 г.     ДО КАРИА ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Перник ж.кв. Хумни дол, бл. 2, вх. Б, ап. 8, ет. 1 Представляващ: Калин Давидов     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до УЕЛДРАЙТ ЕООД

Обяви и съобщения | 19.07.2017

Изх. № 38/19.07.2017 г.     ДО УЕЛДРАЙТ  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Топола ул. „Трета“ № 17 Представляващ: Мартин Филип Бануел     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЖЕЙ ЕЛ ЕС Ю КЕЙ ООД

Обяви и съобщения | 19.07.2017

  Изх. № 37/19.07.2017 г.     ДО ДЖЕЙ ЕЛ ЕС Ю КЕЙ ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец ул. „Пета “ № 7 Представляващ: Лаура Алисън Кърнс     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Тандем травъл" ЕООД

Обяви и съобщения | 17.07.2017

Изх. № 36/17.07.2017 г. ДО ТАНДЕМ ТРАВЪЛ ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Шумен ул. „Поп Андрей “ № 3 Представляващ: Дончо Костадинов   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Светлозар Начев Николов

Обяви и съобщения | 17.07.2017

Изх. № 35/17.07.2017 г. ДО СВЕТЛОЗАР НАЧЕВ НИКОЛОВ Адрес за кореспонденция: гр. Шумен ул. „Дедеагач“ № 1, ап. 20, ет. 4   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при главен специалист Теодора Стефанова за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Ар Ти Ди Пропъртис" ЕООД

Обяви и съобщения | 17.07.2017

Изх. № 34/17.07.2017 г. ДО АР ТИ ДИ ПРОПЪРТИС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Дончо Стойков“ № 46 представляващ: Роналд Доминик Азведо Диаш   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при...

Обявление на Заповед № 611/06.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 10.07.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 611/06.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.710 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СС ПЛАНТ ХАЙЪР ООД

Обяви и съобщения | 10.07.2017

  Изх. № 33/10.07.2017 г.     ДО СС ПЛАНТ ХАЙЪР ООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик ул. „Петър Берон“ № 1 представляващ: Кристин Анн Маклойн     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....