Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 128 гр. Каварна,по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, южно от хотел „Добротица“ (пешеходна зона),с площ 6,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за продажба на сладолед и царевица. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат в касата...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 127 гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, северната страна на пощата, с площ 6,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за продажба на сладолед и царевица. Срок на договора е 5 г. Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат в касата на общината на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 122 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.1504 по КККР на гр.Каварна, в двора на сградите на бившия МУЦ, с площ 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за търговия с електродомакински уреди. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на преместваем обект - павилион, с площ 6,00 кв.м, находящ се в свободното пространство, югоизточно от търговската площ на Общински пазар – Каварна,върху петно №123 по схема за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, за – продажба на дрехи и обувки. Срок на договора е 5 г. Начална тръжна наемна месечна цена е...

Обявление за издадена Заповед № 377/28.05.2020 г.

Обяви и съобщения | 29.05.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 377/28.05.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за УПИ XCIX-3410, кв. 1 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление

Обяви и съобщения | 27.05.2020

На основание  чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Каварна, oбявява - Проект за Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност на Община Каварна  в едно с приложенията  и мотивите в  сайта на...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 27.05.2020

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   В периода от 30.05.2020 г. до 31.05.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа...

Решение № 87 по Протокол № 11 от 28.04.2020 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.05.2020

  П Р О Т О К О Л № 11   Днес, 28.04.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе единадесетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 17. Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се” приеха   ДНЕВЕН...