Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ЗП ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

Обяви и съобщения | 09.03.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на полиетиленови оранжерии 3000 кв.м. за отглеждане на краставици и домати и капково...

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд-2016” BG05FMOP001-03.002- 0158-C01

Обяви и съобщения | 28.02.2017

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Операция тип 3 „Осигуряване  на топъл обяд-2016” BG05FMOP001-03.002- 0158-C01 ОБЩИНА КАВАРНА   СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно получен списък за извършена проверка за съответствие на потребителите с...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЛЕКСАНДЪР САНДБОРГ

Обяви и съобщения | 28.02.2017

Изх. № 3/28.02.2017 г. ДО АЛЕКСАНДЪР САНДБОРГ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец КК „Калиакрия Гардънс ІІ”, бл. 7, ет. 3, ап. 18 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор...

Публичен търг с явно наддаване на 17.03.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.02.2017

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 17.03.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 56 (петдесет и шест) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 16.11.2000г. по скица № 6/ 16.11.2000г., в поземлен имот -...

Публичен търг с явно наддаване на 17.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.02.2017

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 17.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 4 (четири) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 15.03.2007г. по скица № 48/ 15.03.2007г., в поземлен имот - публична...

Публичен търг с явно наддаване на 17.03.2017 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.02.2017

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 17.03.2017 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 73 (седемдесет и три) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 09.03.2007г. по скица № 564/ 07.03.2007г., в поземлен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НИКАЛЪС ЧАРЛС АНТЪНИ ЯНГ

Обяви и съобщения | 24.02.2017

Изх. № 2/24.02.2017 г. ДО НИКАЛЪС ЧАРЛС АНТЪНИ ЯНГ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „ Делфин” № 1, бл. 2, ет. 6, ап. 16  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Oдобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 23.02.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 119 от 20.02.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ XVI-571 и УПИ XVII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и...

Отдаване под наем на пасища и мери

Обяви и съобщения | 21.02.2017

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 6 ЗСПЗЗ, съответно - по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен...

Публичен търг с явно наддаване на 10.03.2017 г. от 14:30 часа

Обяви и съобщения | 17.02.2017

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 10.03.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда „Здравна служба”, състояща се от шест помещения и санитарен възел, с полезна площ от 75,70 кв.м (седемдесет и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), представляваща самостоятелен обект...