Обяви и съобщения

Съобщение до „АКБ - АКТИВ“ АД, гр. София

Обяви и съобщения | 01.03.2021

Валидно от дата 02.03.2021 г. До дата 08.03.2021 г.   Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 195, ал. (4) и ал. (5) и чл. 196, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на „АКБ - АКТИВ“ АД , С ЕИК 130834072, със седалище и адрес на управление ГР. СОФИЯ, Р-Н „ИЗГРЕВ“,...

Годишен отчет за изпъленние на ПЕЕ на Община Каварна за 2020 година

Обяви и съобщения | 23.02.2021

в изпълнение на чл. 12, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), публикува Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване на 18.03.2021г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 22.02.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 18.03.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 6 (шест) по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9973  по КККР на гр. Каварна (в съседство с ул. „Георги Кирков), с...

Публичен търг с явно наддаване на 12.03.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.02.2021

  ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед №131/16.02.2021г. обявява на 12.03.2021 год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна на втори етаж – стая 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51408.501.206 (пет, едно, четири, нула, осем, точка, пет, нула, едно, точка,  две, нула, шест)  по КККР на с. Нейково, с площ от...

Обявление за издадена Заповед № 138/19.02.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 19.02.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 138/19.02.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ XVI-691, в кв. 11 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 137/19.02.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 19.02.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 137/19.02.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ XV, в кв. 171 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление

Обяви и съобщения | 17.02.2021

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна е публикуван на интернет страницата на Община Каварна-www.kavarna.bg секция –Общински съвет, раздел –Проекти на нормативни актове. Предвид кратките срокове за приемане на...

Обявление за издадена Заповед № 132/16.02.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.02.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 132/16.02.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I-3676, кв. 76 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Съобщение до Недко Водкаджиев

Обяви и съобщения | 11.02.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Недко Водкаджиев, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.1111 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ІХ-1111, кв. 81 по регулационния план на гр. Каварна, общ....

Публичен търг с явно наддаване на 25.02.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 08.02.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 25.02.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на, общински кладенец С – 1х – Могилище с прилежащ терен от 9,00кв.м, находящ се в поземлен имот  35064.30.29 по КККР на гр. Каварна, за добиване на вода с помпа, като водовземането се осъществи след получаване на съответно...