Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020 г. от 14.15 часа

Обяви и съобщения | 16.11.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.11.2020 г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терен, петно № 46 в гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.2342 по КККР на гр. Каварна (в съседство с ул....

Публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020 г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 16.11.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.11.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терен, петно № 11 в гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3030 по КККР на гр. Каварна (парка срещу ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“) с площ от 90,00кв.м., за...

Обявление за издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, обл. Добрич., предвиждащ разделянето на УПИ II , кв.7, отреден за ПИ 57861.501.9528 по КККР на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна,...

Обявление за издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, предвиждащо урегулирането на Пи 35746.501.690 и ПИ 35746.501.691 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна по имотни граници,...

Обявление за издадена Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I, кв.25´, по регулационния план за СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 970/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 970/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Божурец, общ. Каварна, предвиждащо урегулирането на ПИ 05009.501.142 по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, по имотни граници, посредством изменение на...

Обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските територии за област Добрич

Обяви и съобщения | 10.11.2020

В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планови и програми, Община Каварна информира всички заинтересовани лица, че  могат да се запознаят с изготвения  Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии /ОПРГТ/ на област Добрич, заедно с всички приложения към него. Становища...

Публичен търг с явно наддаване на 30.11.2020 год. от 14:00

Обяви и съобщения | 06.11.2020

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед №1003/04.11.2020г. обявява на 30.11.2020 год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4275 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 716 кв.м. (седемстотин и...

Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 30.10.2020

Община Каварна съобщава, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 31.10.2020 г. (събота) ще бъде извършена поредна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и във всички сгради, общинска...

Заповед № 977/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна за определяне границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от община Каварна услуги по сметопочистване

Обяви и съобщения | 30.10.2020

ЗАПОВЕД № 977/ 28.10.2020 г.    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация и във връзка с чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси   ОПРЕДЕЛЯМ:   Границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от Община Каварна услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови...