Обяви и съобщения

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 28.04.2021

Валидно от дата 29.04.2021 г.                                                                   До дата 05.05.2021 г.      Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във...

Обявление за издадена Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 62092.38.2 по КК и КР на с. Раковски, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 325/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 325/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 35064.500.1073 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в частта за УПИ VII-2025, кв. 78 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич.

Уведомление за извършване на дезинфекционни обработки срещу кърлежи на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 26.04.2021

Община Каварна, уведомява, че на 28.04.2021г. от 06.00 часа, при благоприятни метеорологични условия на територията на община Каварна, ще бъдат извършени дезинфекционни обработки срещу кърлежи. На обработки, ще подлежат зелените площи, предназначени за широко обществено ползване в гр. Каварна, както и зелените площи в парковете и около детските площадки в селата Българево, Раковски, Белгун,...

Съобщение до Димитрина Димитрова Кръстева

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Димитрина Димитрова Кръстева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.571 и 35746.501.572  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІХ-29,203 кв. 10 по...

Съобщение до Жоро Георгиев Иванов

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Жоро Георгиев Иванов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.459  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІІІ-42 и УПИ ІІ-42  кв. 11 по регулационния...

Съобщение до Славчо Дошев Дошев

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Славчо Дошев Дошев, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.459  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІІІ-42 и УПИ ІІ-42  кв. 11 по регулационния...

Обявление за издадена Заповед № 310/22.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 22.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 310/22.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I, кв. 30, стопански двор с. Вранино, общ. Каварна, представляващ имот с идентификатор 12173.501.308 по...