Заповед № 977/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна за определяне границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от община Каварна услуги по сметопочистване

ЗАПОВЕД

№ 977/ 28.10.2020 г.  

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация и във връзка с чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 

Границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от Община Каварна услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, както следва:

1. I. Район – гр. Каварна

Цялата територия в границите на населеното място и урбанизираните територии, включително Крайбрежна зона гр. Каварна, с изключение на местност „Старите лозя“.

1.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

1.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“  с обем 1,1 куб.м. – 12 /дванадесет/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

1.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

1.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения.

2. II. Район - с. Българево, АР „Калиакра“, местност „Болата“, местност „Дълбока“, НАР „Яйлата“,  с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Раковски, с. Божурец и СО Божурец

В границите на населените места, селищното образувание и урбанизираните територии.

2.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

2.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

2.1.2. В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 8 /осем/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. с обем 0,110 куб.м. –  8 /осем/ пъти месечно.

2.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

3. III. Район – с.Хаджи Димитър, с. Септемврийци, с. Нейково, с. Челопечене, с. Белгун

В границите на населените места и урбанизираните територии.

3.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

3.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно.

3.1.2.  В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г.:

 • Контейнери тип „Бобър“  с обем 1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

3.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

3.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

4. IV. Район – с. Видно и с. Иречек

В границите на населените места и урбанизираните територии.

4.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

4.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно.

4.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

4.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

5. V. Район – с. Топола и СО Топола

В границите на населеното място, селищното образувание и урбанизираните територии.

5.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

5.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.10.2021 г. от 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

5.1.2. В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 12 /дванадесет/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 12 /дванадесет/ пъти месечно.

5.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

5.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

6. VI. Район – с. Крупен

В границите на населеното място и урбанизираните територии.

6.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

6.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 1 /един/ път месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 1 /един/ път месечно.

6.1.2. В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно.

6.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

6.3. Обезвреждане на отпадъци в депо или други съоръжения.

7. VII. Район - с. Травник и с. Било

В границите на населените места и урбанизираните територии.

7.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

7.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 1 /един/ път месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 1 /един/ път месечно.

7.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

7.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

8. VIII. Район – с. Могилище, с. Вранино, с. Селце и с. Поручик Чунчево

В границите на населените места и урбанизираните територии.

8.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

8.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

8.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

8.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

9. IX. Район – местност „Иканталъка“ и Ваканционни комплекси – „Трейшън Клифс Голф и Резорт“, „Калиакрия“, „Топола Скайс“, „Русалка“ и „Бялата Лагуна“

В границите на местностите и урбанизираните територии.

9.1. Събиране и извозване на битовите отпадъци с честота:

9.1.1. В периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно.

9.1.2. В периода от 01.05.20121 г. до 30.09.2021 г.

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб м. – 24 /двадесет и четири/ пъти месечно;
 • Кофи с обем 0,110 куб. м. – 24 /двадесет и четири/ пъти месечно.

9.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

9.3. Обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения.

Физическите и юридическите лица, на които няма да бъде предоставяна услугата по събиране и извозване и битовите отпадъци, поради липса на изградена инфраструктура до имотите им, заплащат такса само за обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Контрол по изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на Елица Петрова – нач. отдел „Екология и зелена система“ в Община Каварна, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Каварна.

Настоящата ми заповед да бъде връчена за сведение и изпълнение на зам.–кмет „ЕФИД“, зам.–кмет „ФИР“, гл. счетоводител, нач. отдел „Местни данъци и такси“, нач. отдел „Екология и зелена система“, Кметове и кметски наместници и сметопочистваща фирма, както и да бъде публично оповестена чрез средствата за масово осведомяване.
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на община Каварна