Заповед № 947/26.10.2021 г. на кмета на община Каварна за отмяна на обявеното "частично бедствено положение" за част от територията на община Каварна, с. Камен Бряг - местност Яйлата

ЗАПОВЕД

№ 947/ 26.10.2021 г.  

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия,  Заповед № 867/30.09.2021 г. на кмета на община Каварна за обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Каварна, Заповед № 874/05.10.2021 г. на кмета на община Каварна за удължаване на срока на бедственото положение и поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му

НАРЕЖДАМ:

Отменям „частичното бедствено положение“ на територията на община Каварна, с. Камен Бряг,  местност Яйлата,  при граници: Национален археологически резерват (НАР) „Яйлата“ и  защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051, обявено със Заповед № 867/30.09.2021 г. на кмета на Община Каварна и с удължен срок със Заповед № 874/05.10.2021 г. на кмета на Община Каварна, считано от 19.00 часа на 26.10.2021 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Каварна и разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

 Копие от заповедта да се изпрати на Министъра на вътрешните работи и Областния Управител на област Добрич.

 

МИТКО НЕДЕВ 

Заместник-кмет,
заместващ кмета на община Каварна
съгласно заповед № 943/22.10.2021 г.