Тринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 04 юни 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам тринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 04 юни 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

 

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

2. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

5. Докладна записка вх. № 288 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.

7. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД.

8. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

 

С оглед обявената Епидемична обстановка за периода 14 май – 14 юни, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието е неприсъствено за граждани.  

Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна