Съобщение за пролетно почистване

2021-04-13.jpg

Уважаеми съграждани, във връзка с настъпващия пролетен сезон, предстоящите християнски празници - Лазаровден, Цветница, Възкресение Христово и 6-ти май – празник на гр. Каварна, на територията на община Каварна ще се извърши пролетно почистване.

Призоваваме всички граждани, учреждения и фирми да вземат активно участие, като почистят прилежащите терени на жилищните и административните си сгради и междублокови пространства.

Събраните отпадъци да бъдат поставяни в чували, които да бъдат оставени до контейнерите за  битови отпадъци. Община Каварна ще осигури своевременното прибиране на събраните около съдовете отпадъци.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна поддържането на естетическия вид и чистотата по отношение на производствени, административни, обществени и жилищни сгради и др. имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имотите в периметър минимум 3 метра около обекта. Като за неизпълнение на разпоредбата, виновните лица носят административно – наказателна отговорност – глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.

Нека с общи усилия да запазим природата чиста и да направим нашият град по-красив, зелен и приветлив!