Съобщение във връзка с проект на решение за именуване на улици в гр.Каварна, кв. „Младост 2“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48 и чл. 49 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Каварна създаде временна комисия, която да изготви и внесе за обсъждане и приемане проект на решение за именуване на улици в гр. Каварна кв. „Младост 2”.
В 15 /петнадесет/ дневен срок, считано от датата след публикуването на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата  на община Каварна за обсъждане, становища, предложения, мнения, препоръки и други, можете да представите Вашите такива за именуване на улици в гр. Каварна, кв. „Младост 2”, до 11.06.2020 година на e-mail: obskavarna@kavarna.bg или в общински съвет Каварна, на третия етаж в сградата на общинска администрация в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа, и на адрес: п.к. 9650, град Каварна, улица „Добротица” № 26.