Първа копка по изпълнението на строителните и монтажни работи по Проект: № BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по Дело С-145/14”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

0-20201020_101349.jpg

На 20.10.2020 г. от 10:00 часа, кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева положи първата копка по изпълнението на строителните и монтажни работи за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в Община Каварна.
Общата стойност на проекта е 1 126 338.14 лв., от които 957 387.42 лв. Европейско и 168 950.72 лв. Национално съфинансиране. Предвидените дейности по проекта включват техническа рекултивация на сметището на стойност 977 259,70 лв., при която ще бъдат предепонирани отпадъци за срок от дванадесет месеца. След този етап ще бъде извършена биологична рекултивация с осигуреното собствено финансиране на стойност 14 344,31 лв., която ще продължи три години - теренът ще бъде затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство.
На събитието присъстваха екипът за управление на проекта, представители на фирмите - изпълнители на дейностите, включени в проекта, общинска администрация и граждани.