Община Каварна проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020 година

IMG_9160.JPG

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Каварна за 2020 г. бе проведено днес в общината.
Проектодокументът, който бе публикуван в сайта на общината, бе представен от Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна, Георги Балтаджиев - зам.-кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“, Дарина Колишева-секретар на община Каварна и Станка Янева-началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“
В общественото обсъждане участие взеха граждани, представители на различни институции, общински съветници и журналисти. 
Бюджетът на община Каварна за 2020 г. се явява първи за мандат 2019-2023 г. Прогнозната сума на проектобюджета, заложена за 2020 г. е 17 576 891 лв. Най-много средства са заложени за функция „Образование“- 6 789 725 лв. Повече средства има и във функциите „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 1 921 722 лв., "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – 3 026 284лв. и „Почивно дело, спорт, култура, религиозни дейности” – 2 005 274 лв.
Приоритети на общината за 2020 г. са: финансова дисциплина осигуряваща стабилност и по-добра бизнес среда; оптимално използване на възможностите за външно финансиране; насочване на инвестиции за модернизация и развитие на инфраструктурата - благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината; провеждане на социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация; подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. 
Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура, чиято цел е не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му. 
Проектът на бюджета на общината за 2020 г. ще бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.
Проектът за бюджета е публикуван на интернет страницата на Община Каварна: www.kavarna.bg, раздел "Бюджет и финанси".