Обявление за издадена Заповед № 497/03.07.2019 г

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 497/03.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XVI, кв. 59 по регулационния план  на с.Българево, община Каварна,  област Добрич.