Обявление за издадена Заповед № 496/02.07.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 496/02.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 77044.501.7 по КККР  на с. Хаджи Димитър, община Каварна,  област Добрич.