Община Kаварна закупи нов автомобил по Проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C02

IMG_0687.JPG

 

Община Каварна изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият му бюджет е 287 428, 64 лв. безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е Община Балчик, а Община Каварна и Шабла са партньори по проекта. Общата му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните в трите общини чрез мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Реалното предоставяне на почасовите мобилни интегрирани здравно-социалните услуги стартира на 11.01.2020 г. и ще приключи на 11.01.2021 г. като към момента 40 потребители определени по проекта от град Каварна и селата Българево, Септемврийци, Хаджи Димитър и Селце вече ползват услугите. Наети са 7 домашни помощника, 1 медицинска сестра и 1 психолог, като дейността им се ръководи от координатор. Осигурени са почасови здравно-социални услуги в домашна среда на хора с увреждания и техните семейства, както и на възрастни над 65 години, които не могат да се обслужват сами до 2 часа на ден – ежедневно или периодично, според потребностите на конкретното лице.

Заради отдалечеността на населените места, включени в проекта, бе предвидено закупуване на нов автомобил, с който ще се постигне принципа на мобилност на услугата по отношение предоставянето на здравни услуги, психологическа подкрепа и консултиране, както и мониторинг на дейността. Автомобилът вече е факт и е на стойност 18 868 лв., закупен изцяло със средства по проекта. Той ще остане като придобит актив за общината и ще бъде използван след приключване на дейностите по проекта.