Изявление на кмета на Община Каварна по повод актуализацията на бюджета за 2020 г.

Уважаеми съграждани - за тези, които не можаха да присъстват на общественото обсъждане на Актуализацията на бюджета за 2020 г. на Община Каварна, Ви предоставям мотивите за необходимостта от актуализацията на бюджета във връзка с следните обстоятелства:
Извършване на общо намаление на бюджета с 216 464 лв., което е възникнало и се дължи на намаление в приходната част, в заеми и трансфери. Така бюджетът от 18 223 878 лв. става 18 007 414 лв.
Основните промени, които предлагаме да се извършат са:
- Възстановяване на заем в размер на 68 616 лв. и трансфер в размер на 17 800 лв. за приемателна комисия по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Каварна“, финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2019г.
- Прехвърляне на средства в размер на 75 000 лв. по наложени корекции и 1 101 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“, финансиран със средства от ПРСР
- Прехвърляне на средства в размер на 10 000 лв., което е делът на общината и средства в размер на 3 947 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“
- Възстановяване на средства в размер на 40 000 лв. по бюджета на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в град Каварна“, средства, които е следвало да се възстановят в сметката на Оперативна програма околна среда – ОПОС
- Необходимо е да се извърши заем в размер на 100 000 лв. за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“, с договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. Средствата ще се осигурят от приходите от продажба на земя
- Необходимост от осигуряване на средства в размер на 48 510 лв. за неотложни дейности по „Защита на населението“ за сметка намаляването на средствата за зимно поддържане 2019-2020 г., като основанието за това е параграф &39 от Преходните и заключителни разпоредби на „Закона за здравето“
- По капиталовата програма е необходимо да се извърши общо увеличение в размер на 3 500 лв., което се явява средства в размер на 2 000 лв. за приемателна комисия на обект „Водопровод от съществуващ водоем от „Топола“ до „Божурец“ и придобиване на информационно табло в размер на 1 500 лв. Средствата ще се прехвърлят от неизразходваните средства за командировки на общинската администрация, които са в размер на 3 500 лв.

Намаленията, с цел компенсиране на средствата, по заеми и трансфери, са основно от:
- Намаляване на „Текущи разходи“ в общинска администрация в размер на 52 000 лв. 
- Намаляване на средства по „Културният и спортен календар“ в размер на 121 464 лв.
- Намаляване на средствата за текущ ремонт на читалища в размер 38 000 лв.


ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна