Информация за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”

На 01.07.2020 г. в Община Каварна, представлявана от Елена Матеева Балтаджиева-кмет на Община Каварна, в качеството ѝ  на Възложител,  в присъствието на Красимир Димитров  Караиванов-Управител на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД- град София, в качеството му на строител и инж. Марин Георгиев Маринов-Управител на „ДЕМА“ ЕООД-град Варна, в качеството му на консултант (строителен надзор), на основание Разрешение за строеж № 52/ 30.09.2016 г., издадено от Гл. Архитект на Община Каварна, презаверено на 04.11.2019 г., се откри строителна площадка и се определи строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна” в землището на с. Белгун и с. Септемврийци – Община Каварна.

Проектът е финансиран по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.

В обхвата на проекта са включени строително-монтажни работи по изграждане на водопроводна мрежа на територията на  Община Каварна.

 Обектите, за които предстои реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа са:

- Обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“;

- Обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна рехабилитация на цялото пътно платно – обект с. Видно“;

- Обект „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Българево, Община Каварна“.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 08/07/2/0/00685/21.06.2018 г., проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна” между ДФ „Земеделие“ и Община Каварна за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.