График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2021 година

 

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

Сряда, 20.01.2021г.

16:00ч.

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

Сряда, 20.01.2021г

14:00ч.

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

Сряда, 20.01.2021г

14:00ч.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

Сряда, 20.01.2021г

13:00ч.

Постоянна комисия по

образование, култура и младежки дейности

Сряда, 20.01.2021г

15:00ч.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Сряда, 20.01.2021г

17:00ч.

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 747 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2021 г.

10. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

11. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

12. Докладна записка с вх.№ 750 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

10. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

11. Докладна записка с вх.№ 750 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 747 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2021 г.

10. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

11. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

10. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

10. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 726 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

2. Докладна записка с вх.№ 727 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

3. Докладна записка с вх.№ 735 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 738 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 739 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

6. Докладна записка с вх. № 741 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

7. Докладна записка с вх.№ 742 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 746 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

9. Докладна записка с вх.№ 747 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2021 г.

10. Докладна записка с вх.№ 748 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

11. Докладна записка с вх.№ 749 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

12. Докладна записка с вх.№ 750 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министерството на здравеопазването, заседанието на комисиите ще бъде неприсъствено за гражданите.