Двадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. № 622 относно Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх. № 623 относно Упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на „ ДФ Земеделие“ – PA за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

3. Докладна записка с вх № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ в Община Каварна.

С оглед на Епидемичната обстановка и заповед №РД-01-677/25.11.2020 на Министерството на здравеопазването, заседанието ще бъде неприсъствено за гражданите.

Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна