Удължаване на срока за мнения и предложения за План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми съграждани,

На 17.11.2020 г. Община Каварна обяви стартирането на дейности по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.,

Планът за интегрирано развитие на община Каварна 2021-2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в рамките на региона и осигурява координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Вашето участие в изработването на плана е изключително важно, тъй като би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. В тази връзка, общинска администрация Каварна призовават жителите на общината да се включат в изработването на този важен документ, чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане попълвайки настоящата анкета.

Във връзка с гореописаното и на основание чл. 69, ал. 2 от АПК Община Каварна удължава срока за мнения и предложения до 21.12.2020 година.

Благодарим Ви предварително!