НОВИНИ

ИНСТАЛИРАНА КОЛОНКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В ОБЩИНА КАВАРНА

2024 06 12 14 27 06

 

Община Каварна реализира проект „Черноморска мобилност“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023 г. по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.   Водещ бенефициент по проекта е община Каварна, а партньори са Община Дългопол, Община Бяла, Община Долни чифлик, Община Приморско, Община Несебър, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Smart Innovation Norway AS, Норвегия. С предоставените по договора средства за всяка община партньор бе закупен електромобил, както и бяха изградени ФвЕЦ и колконка за зареждане на електромобили.

Колонката е достъпна за обществено ползване и достъп до нея може да получите чрез безплатно приложение, разработено по проекта Black Sea Electromobility, достъпно на следния адрес: https://app.bse-mobility.eu/login

 

11bsa