НОВИНИ

Уведомление за предстоящо издаване на общ административен акт

Във връзка с предстоящото определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г. и на основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица и организации, че е изготвен Проект на План-сметка за определяне на размера на разходите и приходите от такса битови отпадъци за 2024 г.

      Проектът на План-сметката за определяне на размера на разходите и приходите от такса битови отпадъци за 2024 г. е публикуван на официалната интернет страница на Община Каварна: www.kavarna.bg, раздел „Местни данъци такси“, секция „Съобщения от отдел МДТ“, както и е на разположение в сградата на Община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“, ет. 1, стая 103.

       Писмени предложения и възражения по Проекта на План-сметката за определяне на размера на разходите и приходите от такса битови отпадъци за 2024 г. могат да се представят в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 или на e-mail: obshtina@kavarna.bg, в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на уведомяването.

МОТИВИ