Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Юлиян Николов Йосифов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 60/12.11.2019 г.   ДО ЮЛИЯН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ ул. ПОП ДИМИТЪР № 26, гр. ВАРНА 9000   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Стоянка Тодорова Димитрова

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 59/12.11.2019 г.   ДО СТОЯНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ул. МАКСИМ ГОРКИ № 25, гр. КАВАРНА 9650      СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Сали Демиров Салиев

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 58/12.11.2019 г.   ДО САЛИ ДЕМИРОВ САЛИЕВ ул. КАЛИАКРА № 32, гр. КАВАРНА 9650     СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Велю Стефанов Моканов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 56/12.11.2019 г.   ДО ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ул. ИЗГРЕВ(В. БЛАГОЕВА) № 9, гр. КАВАРНА 9650   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Любен Михайлов Михайлов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 56/12.11.2019 г.   ДО ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ул. ИЗГРЕВ(В. БЛАГОЕВА) № 9, гр. КАВАРНА 9650   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Андон Василев Андонов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 55/12.11.2019 г.   ДО АНДОН ВАСИЛЕВ АНДОНОВ ул. БОРЯНА № 6 вх. Б ет. 5 ап. 15, гр. ДОБРИЧ 9300     СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" МАРИЯ АТАНАСОВА ПРАЩИЛОВА

Обяви и съобщения | 12.11.2019

ДО МАРИЯ АТАНАСОВА ПРАЩИЛОВА ж. кп. ИГЛИКА № 5 вх. А ет. 4 ап. 10, гр. ДОБРИЧ 9300       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" МАЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА

Обяви и съобщения | 12.11.2019

ДО МАЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 93 вх. А ет. 6 ап. 49, гр. ВАРНА 9000         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка...