НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНАТА ОТ ОБЩИНА КАВАРНА УСЛУГА ПО СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, РАСТИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

     Община Каварна уведомява населението, че предоставянето на услугата по  събиране и транспортиране на строителни, растителни и едрогабаритни отпадъците, генерирани от домакинствата на територията на общината се извършва по следния установен ред:

1. Подаване на заявка в отдел „Екология и зелена система“ в Община Каварна за предоставяне на специализиран контейнер за събиране на горепосочените отпадъци;

2. Заплащане в касата на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Каварна на такса в размер на 24,00 лв. за един брой специализиран контейнер;

3. Доставяне от ОП „Чиракман“ до адрес на специализиран контейнер, който следва да бъде напълнени в рамките на 24 /двадесет и четири часа/.

     Услугата по събиране и транспортиране на строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци се предоставя само на физически лица. Юридическите лица сами организират събирането и транспортирането на горепосочените отпадъци до определено от Община Каварна място.

      Таксата за ползване на контейнер за събиране на строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци се заплаща единствено на касата на Община Каварна, след като задължително първо бъде подадена заявка в отдел „Екология и зелена система“.

       Моля, при всеки установен случай на нарушаване на горецитирания ред по предоставяне на услугата по събиране на строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, своевременно писмено да бъде сигнализирана Община Каварна.