НОВИНИ

ОБЯВА за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект „Нептун Дийп“

На основание чл. 97, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с трансгранична процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за:

Проект „Нептун Дийп“ за добив на природен газ в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния с възложители OMW Petrom S.A. и RomGaz Black Sea Ltd.

Срещата ще се проведе на 15 май 2024 г. от 10.00 ч. в залата на община Каварна на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.

Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се на интернет страницата на община Каварна https://www.kavarna.bg/ в раздел Новини и съобщения.

При необходимост от съдействие, обществен достъп на интересуващите до доклада и приложенията към него е осигурен на всички интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16.30 часа в община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 в отдел „Екология и зелена система“, ет.3, ст. 306. Лице за контакт: н-к отдел „ЕЗС“ Елица Петрова, тел. 0570/8 18 29, моб. тел. 0887853115.

Докладът за ОВОС с всички приложения към него е достъпен и на интернет страницата на МОСВ в Превантивна дейност/ОВОС/Трансгранични процедури по ОВОС/трансгранични процедури по ОВОС, в които България е засегната страна/проект „Нептун Дийп“ за добив на природен газ на територията на Румъния на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-neptun-dijp-za-dobiv-na-priroden-gaz-na-teritoriyata-na-rumuniya/.

Писмени становища могат да се предоставят в община Каварна, 9650, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, Министерство на околната среда и водите, 1000, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане:

Мая Ганджова - координатор на трансграничната процедура по ОВОС, дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“ на МОСВ, тел. 02/940 6269, моб. тел. 0889235934 е-mail; mgandzhova@moew.government.bg.