НОВИНИ

Облагородяване на крайбрежна зона в град Каварна

2023 09 15 21 26 23

 

На 14.09.2023 г. община Каварна сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-65 по процедура № BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект № BG14MFOP001-4.103-0004 „Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна“ е в размер на 366 165,31 лева без ДДС, от които 311 240,51 лева от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 54 924,80 лева от държавния бюджет на Република България, като безвъзмездната финансова помощ е 100% .
Проектът включва следните дейности:
1. Извършване на строителни и монтажни работи за облагородяване на крайбрежна зона в град Каварна, включваща архитектурното оформление на пешеходната зона, с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на парковия дизайн - пейки, парапети, кошчета за смет, рекламно-информационни табели, както й изграждане на достъпна среда за хора с увреждания..
2. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството.
3. Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
В резултат изпълнението на проекта ще бъде облагородена крайбрежната зона в град Каварна. С реализирането на проекта ще бъде подобрен достъпа до обекти свързани с дейността на рибари и производство на аквакултури, достъпа до обекти свързани с културния живот и осигуряване на бърза и удобна пътна и пешеходна връзка между Буна 2 и Буна 3 в морската зона на Каварна.
Резултатът от изпълнението на дейността ще допринесе за осъществяването на общата цел на проекта, а именно социалното благополучие и икономическо развитие в територията на рибарската област, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.

Срокът за изпълнение : от 14.09.2023 до 30.11.2023 г.(3 месеца).