Контакти

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

e-mail

Елена Балтаджиева

Кмет

0570 81818

Факс: 057085122

obshtina@kavarna.bg 

Георги Балтаджиев

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

0570 81813

0570 82134

g.baltadzhiev@kavarna.bg

Митко Недев

Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие"

0570 81814

mitko.nedev@kavarna.bg

Дарина Колишева

Секретар

0570 81815

0570 82064

088 7853019

sekretar@kavarna.bg

 

 

Звено за вътрешен одит

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станимир Станчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0570 81837

088 9100015

v.odit@kavarna.bg

Мариян Енчев

Вътрешен одитор

0570 81837

 

 

 

Главен архитект

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Камен Жейнов

Главен архитект

0570 81820

088 9311303

arch@kavarna.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станка Янева

Началник отдел

тел./факс

0570 82550

088 8289306

st@kavarna.bg

Неда Чобанова

Ст. счетоводител

0570 81836

 

n.chobanova@kavarna.bg

Светлана Мирчева

Ст. счетоводител

0570 81833

 

 sv.mircheva@kavarna.bg

Елена Василева

Счетоводител 

0570 81836

 

 

Дияна Панчева

Счетоводител 

0570 81833

 

 diana.pancheva@kavarna.bg

Красимира Русева

Счетоводител 0570 81836    

Галя Иванова

Специалист 

0570 81833

 

 

Донка Григорова 

Старши специалист "Човешки ресурси"

0570 81839

 

 hr@kavarna.bg

 

Отдел "Административно обслужване и управление на собствеността"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Паша Костова

Началник отдел

0570 81837

089 3331845

pasha.kostova@kavarna.bg

Силвия Михайлова

Специалист

0570 81818

 

ts@kavarna.bg

Николинка Карагюлиева

Специалист

0570 81804

 

 

Ирина Христова

Специалист 0570 81804    

Нели Атанасова

Специалист

0570 81805

 

n.atanasova@kavarna.bg

 

Отдел "Информационно и техническо обслужване"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галина Стоянова

Началник отдел

0570 81823

088 5211233

it@kavarna.bg

Галя Великова

Ст. специалист

0570 81835

088 7000312

galya.velikova@kavarna.bg

Галя Велчева

Специалист

0570 86110

088 6622206

press@kavarna.bg

Метин Хюсеин

Специалист

0570 81823

088 9100024

supervisor@kavarna.bg

Таня Табакова

Специалист

0570 81823

 

t.tabakova@kavarna.bg

 

Отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Павлина Алексиева

Началник отдел 0570 81817 088 4437574 p.alexieva@kavarna.bg

Нина Илиева

Юрисконсулт

0570 81816

 

n.ilieva@kavarna.bg

Надя Трифонова

Юрисконсулт

0570 81816

 

n.trifonova@kavarna.bg

 

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Светлана Иванова

Началник отдел

0570 81821

089 5521153

sv.georgieva@kavarna.bg

Костадин Костов

Гл. специалист

0570 81810

 

id@kavarna.bg

Величка Димитрова

Ст. специалист

0570 81822

 

tus@kavarna.bg

Николай Николов

Ст. специалист

0570 81811

088 7852988

n.nikolov@kavarna.bg

Валентина Ташева

Специалист

0570 81822

 

 

Веселин Калинков

Специалист

 

 089 5501567

 

 

Отдел "Общинска собственост"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Красимир Митев

 Началник отдел

0570 81819

088 2355688

sobstvenost@kavarna.bg

Елена Костова

Специалист

0570 81819

 

 

Маргарита Попова

Специалист

0570 81819

 

 

Стоян Стоянов

Специалист

0570 81806

 

 

Пепа Георгиева

Специалист

0570 85411

 

 

Димитричка Христова

Специалист

0570 85411

 

 

 

Отдел "Екология и зелена система"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елица Петрова

Началник отдел

0570 81829

088 7853115

ekologia@kavarna.bg

Петър Ялнъзов

Специалист

0570 81829

 

 

Царева Тоскова

Специалист

0570 81829

 

 

Надежда Стоянова

Специалист

0570 81829

 

 

 

Отдел " Европроекти, програми и икономическо развитие "

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Диляна Ангелова

Началник отдел

0570 82246

088 4611470

eu@kavarna.bg

Радосвета Тодорова

Специалист

0570 81831

 

 

Eмилия Петкова

Специалист

0570 81831

 

 

Дарина Драгнева

Специалист

0570 81831

 

 

Росен Михайлов

Специалист 0570 81831    
 

Отдел "Местни данъци и такси"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мариана Попа

Началник отдел

тел./факс
0570 83193

088 6211277

mdt@kavarna.bg

Севджан Велиева

Инспектор

0570 81809

 

 

Димитричка Колева

Инспектор

0570 81808

 

 

Теодора Стефанова

Инспектор

0570 81808

 

 

Мая Антонова

Гл. специалист

0570 81808

 

 

Десислава Димова

Специалист

0570 81807

 

 

Радостина Георгиева

Специалист

0570 81807

 

 

 

Дирекция "Гражданска регистрация, туризъм, духовни и социални дейности​"

Отдел  ГРАО

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Никола Ангелов

Началник отдел

тел./факс
0570 82272

088 7853041

grao@kavarna.bg

Силвия Василева

Гл. специалист

0570 81830

 

 s.vasileva@kavarna.bg

Веска Ялнъзова

Ст. специалист

0570 81830

 

 v.yalnazova@kavarna.bg

Стефка Милчева

Ст. специалист

0570 81830

 

 st.milcheva@kavarna.bg

Таня Василева

Специалист

0570 81828

 

 

 

Отдел "Образование, социални дейности и спорт"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Любов Киороглo

Началник отдел

0570 83115

0570 81812

088 4648149

obrazovanie@kavarna.bg

Иво Георгиев

Гл. специалист

0570 81834

 

spim@kavarna.bg

Мария Тинева

Ст. специалист

0570 81834

088 6211279

m.tineva@kavarna.bg

Николина Петкова

Секретар МКБППМН

0570 82013

088 4644224

 

 

Отдел "Туризъм и култура"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Петър Михайлов

Началник отдел

0570 81806

 

tourism@kavarna.bg

Стоян Койнов

Гл. специалист

0570 85041

0570  81827

088 7000310

kultura@kavarna.bg 

Милена Димитрова

Ст. специалист

0570 81806

 

tourism@kavarna.bg

Павлина Андонова

Специалист

0570  81827

 

 

 

Дежурни по ОбСС

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ясен Янакиев

Изпълнител

0570 81828

 

 

Валентин Александров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Живко Тодоров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Асен Асенов

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Езжан Етемов дежурен 0570 82076 088 2664020

omp@kavarna.bg

Диана Манолова

дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мария Леонидова

Психолог в Общински консултативен център по проблемите на децата и младежта

0570 82546

088 4771004

 

Коста Николаев

Здравен медиатор

0570 83291