КОНТАКТИ

Общинска администрация Каварна
ул. "Добротица" 26
9650 гр. Каварна
Област Добрич
телефон: +359 570 81818
факс: +359 570 85122
БУЛСТАТ 000852697
e-mail: obshtina@kavarna.bg

https://www.kavarna.bg/

 

Име и фамилия Длъжност Телефон Е-mail
Елена Балтаджиева Кмет                       0570 81818 obshtina@kavarna.bg
факс 0570 85122
Митко Недев Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие" 0570 81814 mitko.nedev@kavarna.bg
Диана Минчева-Додова Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" 0570 81813 diana.dodova@kavarna.bg
         
Звено за вътрешен одит
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Станимир Станчев Ръководител на звено за вътрешен одит 0570 81837 088 9100015 v.odit@kavarna.bg
Мариян Енчев Вътрешен одитор 0570 81837    
         
Главен архитект
 
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Мирослав Орлоев Главен архитект тел./факс 0570 81820   arch@kavarna.bg
         
Обща адмиинстрация
Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"
Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"
 
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Елена Василева Ст. счетоводител тел./факс 0570 82550 088 5211233 e.vasileva@kavarna.bg
И.д. началник отдел  0570 81832
Светлана Мирчева Ст. счетоводител 0570 81833   sv.mircheva@kavarna.bg
Йорданка Барганска Ст. счетоводител 0570 81832    
Дияна Панчева Счетоводител  0570 81833    
Красимира Русева Счетоводител  0570 81836    
Галя Иванова Специалист  0570 81833    
Донка Григорова Ст. специалист "Човешки ресурси" 0570 81839   hr@kavarna.bg
         
Отдел "Административно обслужване и управление на собствеността"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Дарина Мирчева Началник отдел 0570 81827 088 2397187 d.mircheva@kavarna.bg
Силвия Михайлова Специалист 0570 81818   ts@kavarna.bg
Николинка Карагюлиева Специалист 0570 81804    
Ирина Христова Специалист 0570 81804   i.hristova@kavarna.bg
         
Отдел "Информационно и техническо обслужване"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Атанас Дончев И.д. началник отдел 0570 81823   a.donchev@kavarna.bg
Галя Великова Ст. специалист 0570 81835 088 7000312 galya.velikova@kavarna.bg
Светослав Петков Специалист 0570 81823  
Красимира Костадинова  Специалист 0570 86110 088 2024784 press@kavarna.bg
Отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Павлина Алексиева Началник отдел 0570 81817 088 4437574 p.alexieva@kavarna.bg
Миглена Георгиева Юрисконсулт 0570 81816  
Надя Трифонова Юрисконсулт 0570 81816   n.trifonova@kavarna.bg
Сибел Велиева Юрисконсулт 0570 81816    
         
Специализирана администрация
Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"
Отдел "Устройство на територията и инвестиции"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Никола Николов Началник отдел 0570 81821   na.nikolov@kavarna.bg
Костадин Костов Гл. специалист 0570 81810   k.kostov@kavarna.bg
Величка Димитрова Ст. специалист 0570 81822 088 9311303 tus@kavarna.bg
Николай Николов Ст. специалист 0570 81811   n.nikolov@kavarna.bg
Валентина Ташева  Специалист 0570 81822 088 9311303 tus@kavarna.bg
Веселин Калинков Специалист   089 5502567  
Ростислав Цонков Мл. Експерт 0570 81811 089 5521153 r.tsonkov@kavarna.bg
Мирела Петрова Мл. Експерт 0570 81822 088 9311303 m.petrova@kavarna.bg
Дарина Желязкова Специалист 0570 81810    
         
Отдел "Общинска собственост"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Даниела Николова Началник отдел 0570 81819 088 2355688 d.nikolova@kavarna.bg
Елена Костова Специалист 0570 81818    
Силвия Христова Специалист 0570 81819    
Дарина Гречко Специалист 0570 81819    
Стоян Стоянов Специалист 0570 81806    
Пепа Георгиева Специалист 0570 85411    
Димитричка Христова Специалист 0570 85411    
         
Отдел "Екология и зелена система"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Елица Петрова Началник отдел 0570 81829 0887 853115 ekologia@kavarna.bg
Калина Милчева Специалист 0570 81829    
Царева Тоскова Специалист 0570 81829    
Надежда Стоянова Специалист 0570 81829    
         
Отдел "Европроекти, програми и икономическо развитие"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Диляна Ангелова Началник отдел 0570 82246 088 4611470 d.angelova@kavarna.bg
eu@kavarna.bg
Радосвета Тодорова Специалист 0570 81831    
Росен Михайлов Специалист 0570 81831   r.mihaylov@kavarna.bg
Имрен Османова Специалист 0570 81831   i.osmanova@kavarna.bg
         
Отдел "Местни данъци и такси"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Димитричка Колева И.д. началник отдел 0570 81808   mdt@kavarna.bg
Теодора Стефанова Инспектор 0570 81808    
Мая Антонова Гл. специалист 0570 81808    
Десислава Димова Специалист 0570 81807    
Радостина Георгиева Специалист 0570 81807    
Иван Даскалов Специалист 0570 81809    
Димитър Крайчев Специалист 0570 81808    
         
Дирекция "Гражданска регистрация, туризъм, духовни и социални дейности"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Ивелина Василева Директор 0570 81815   i.vasileva@kavarna.bg
0570 82064
         
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Анна Пейковска Началник отдел тел./факс 0570 82272 0882 631536 grao@kavarna.bg
0570 81803
Силвия Василева Гл. специалист 0570 81830   s.vasileva@kavarna.bg
Веска Ялнъзова Ст. специалист 0570 81830   v.yalnazova@kavarna.bg
Стефка Милчева Ст. специалист 0570 81830   st.milcheva@kavarna.bg
Таня Василева Специалист 0570 81828    
         
Отдел "Образование, социални дейности и спорт"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Иво Георгиев Началник отдел 0570 81812 088 6211279 spim@kavarna.bg
0570 83115 obrazovanie@kavarna.bg
Васка Иванова Ст. специалист 0570 85567   v.ivanova@kavarna.bg
Даниела Николова Специалист 0570 81834    
         
Михаила Йорданова Специалист 0570 81834    
Николина Петкова Секретар МКБППМН 0570 82013 088 4644224  
         
Отдел "Туризъм и култура"
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Петър Михайлов Началник отдел 0570 81827 088 4580847 p.mihailov@kavarna.bg
0570 85041 tourism@kavarna.bg
Милена Димитрова Ст. специалист 0570 81806    
Тихомир Маринов Специалист 0570 81806   tourism@kavarna.bg
Павлина Андонова Специалист 0570 81827   kultura@kavarna.bg
         
Дежурни по ОбСС 
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Ясен Янакиев Изпълнител 0570 81828    
Валентин Александров дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
Живко Тодоров дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
Асен Асенов дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
Езжан Етемов дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
Диана Манолова дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
         
Име и фамилия Длъжност Телефон Моб. телефон Е-mail
Коста Николаев Здравен медиатор 0570 83291  0882335316