МИ-2019-Гласуване на избиратели с трайни увреждания

Общинска администрация уведомява, че със Заповед  № 753/12.10.2019 г. на кмета на общината е сформирана секция за гласуване с обща подвижна избирателна кутия на територията на община Каварна.
Избирателите с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборните помещения, могат да подадат заявление /приложение № 17-МИ от изборните книжа/ до кмета/кмета на кметството/кметския наместник не по-късно от 21.10.2019 г. за да се включат в избирателния списък.
Заявленията трябва да са саморъчно подписани, могат да се подадат от упълномощено лице или да се изпратят по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание на електронната поща на общината. Към заявлението се прилага задължително копие от документи на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска  епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.