5003 Заявление на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за разглеждане на инвестиционни проекти на експертен съвет

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост (ОПС)

3. Виза за проектиране 

4. Три копия от инвестиционния проект, а именно:

а/ АС част

б/ СК част

в/ В и К част

г/ Ел 

д/ ОВК 

е/ част Геодезия 

ж/ част ПБЗ

з/ Геология /ИГП/

и/ Технология

к/ Статически изчисления

л/ озеленяване

м/ част ЕЕ

н/ Оценка за ЕЕ

о/ част ПБ
други

5. Актуална скица от СГКК"

Срок за предоставяне:

30 дни 

Такса на услугата:

Изчисляема (зависи от РЗП на сградата - 1 лв. на кв.м.)

Изтегли образец