2667-Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Три екземпляра от план за безопасност и здраве (ПБЗ)

- Три екземпляра от план за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

- Други

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

- Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 25 (одобряване на ПУСО) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна е 20,00 лв.
- Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 26 (одобряване на ПБЗ) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна е 10,00 лв.

Изтегли образец