2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост

- Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

- Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.)

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, е следната:
По т.5.1. За заверяване на преписи от документи – 3,00 лв. на документ;
По т.5.2. За заверяване на копия от инвестиционни проекти- 100, 00 лв. на проект

Изтегли образец