2130-Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост (ОПС)

- Виза за проектиране 

- Архитектурна ситуация ( при необходимост)

- Становище по част Конструкции (при необходимост)

- Становище по част Електро ( при необходимост)

- Други документи при пеобходимост

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други 

- Актуална скица от СГКК

Срок за предоставяне:

7 дни

Такса на услугата:

Такса - 2 % от строителната стойност на обекта, на основание чл. 95, т.7 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец