2117-Одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост на поземления имот

- Проект за изменение на ПУП - 1 бр.оригинали с магнитен носител

- Заповед за допускане изменение на ПУП – оригинал

- Скица от СГКК

- Списък на заинтересуваните лица с адреси за кореспонденция

- Пълномощно (в случай, че искането се подава от пълномощник)

- Служебна бележка за липса на задължения към община Каварна

- Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, когато това е необходимо

Срок за предоставяне:

Съгласно чл. 129 от ЗУТ

Такса на услугата:

- Такса в населените места - 50,00 лв., на основание чл. 95, т.14.1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна
- Такса извън населените места - 150,00 лв., на основание чл. 95, т.14.1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец