2112-Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

- Заявление по образец
- Документ за собственост (ОПС)
- Виза за проектиране
- Одобрен инвестиционен проект по следните части:
а/ АС част                                     
б/ СК част                                    
в/ В и К част, вкл. Сградни отклонения       
г/ Ел                                    
д/ ОВК                                    
е/ част Геодезия         
ж/ част ПБ
з/ Геология /ИГП/
и/ Технология
к/ Статически изчисления
л/ озеленяване
м/ част ЕЕ
н/ Оценка за ЕЕ
други
- Оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строеж 
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
- Решение по оценка на въздействие върху околната среда
- Актуална скица от СГКК
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва , ІІра и ІІІ-та категория
- Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)

 

Срок за предоставяне:

7 дни

Такса на услугата:

Размерът на таксата за издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 95, т.23 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, е както следва:

-  т.23.1. за еднофамилни жилищни и вилни сгради: 

• при декларирана строителна стойност при одобряване на инвестиционен проект- 0,1 % от строителната стойност;

• при определяне на таксата за одобряване на инвестиционен проект чрез РЗП ( разгъната застроена площ)- 0,35 лв. на кв. м.;

• за ветрогенератори- 400, 00 лв.

- т.23.2. за всички останали видове сгради:

• при декларирана строителна стойност при одобряване на инвестиционен проект- 0,1 % от строителната стойност

• при определяне на таксата за одобряване на инвестиционен проект чрез РЗП ( разгъната застроена площ)- 0,25 лв. на кв. м.;

• за всички останали видове строежи, включително и линейните обекти- 0,1 % от декларираната стойност.